search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Monitorul Oficial Nr. 19-25

Numărul curent e disponibil prin abonament
de la 21 ianuarie 2022

Monitorul Oficial Nr. 241-245

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
534. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 1772-VIII, 19 septembrie 2020)
 
535. Decret privind aprobarea unor graţieri individuale (nr. 1773-VIII, 21 septembrie 2020)
 
536. Decret privind abrogarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 2290-IV din 31 iulie 2009 (nr. 1774-VIII, 22 septembrie 2020)
 
537. Decret pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de amendare a Acordului dintre părțile Convenției de Cooperare Polițienească în Europa de Sud-Est privind schimbul automatizat de date ADN, date dactiloscopice și date de înregistrare a autovehiculelor (nr. 1775-VIII, 22 septembrie 2020)
 
538. Decret privind conferirea de distincții de stat unor silvicultori (nr. 1778-VIII, 22 septembrie 2020)
 
Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova
 
38. Hotărâre cu privire la Raportul auditului conformității asupra administrării veniturilor bugetului de stat de către Serviciul Vamal în anul 2019 (nr. 42, 26 august 2020)
 
39. Hotărâre cu privire la Raportul auditului conformității administrării veniturilor bugetului de stat de către Serviciul Fiscal de Stat în anul 2019 (nr. 43, 26 august 2020)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
818. Hotărâre privind aprobarea Metodologiei de elaborare a standardelor ocupaționale (nr. 678, 10 septembrie 2020)
 
819. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de decret al Președintelui Republicii Moldova pentru uniformele militare, a însemnelor distinctive și regulile de port al acestora de către militarii din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri al Ministerului Afacerilor Interne (nr. 679, 10 septembrie 2020)
 
820. Hotărâre cu privire la listele candidaților la acordarea Bursei Președintelui Republicii Moldova pentru anul de studii 2020-2021 (nr. 687, 23 septembrie 2020)
 
821. Hotărâre cu privire la aprobarea listelor studenților din instituțiile de învățământ superior și elevilor din instituțiile de învățământ profesional tehnic postsecundar cărora li se acordă burse de merit în anul de studii 2020-2021 (nr. 688, 23 septembrie 2020)
 
822. Hotărâre cu privire la transmiterea unor bunuri (nr. 689, 23 septembrie 2020)
 
823. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 1 din Legea nr. 1295/2002 privind Zona Economică Liberă „Ungheni-Business” (nr. 691, 23 septembrie 2020)
 
824. Hotărâre pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Addendumului nr.1 la Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană privind dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova, semnat la Chișinău la 21 iulie 2017 (nr. 692, 23 septembrie 2020)
 
825. Hotărâre cu privire la transmiterea unui bun imobil (nr. 693, 23 septembrie 2020)
 
826. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de recunoaștere a grupurilor de producători agricoli (nr. 695, 23 septembrie 2020)
 
827. Hotărâre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului dintre Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova și Administrația Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei pentru implementarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind controlul în comun al persoanelor, mijloacelor de transport, mărfurilor și obiectelor în punctele comune de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene, întocmit la Chișinău la 6 octombrie 2017 (nr. 697, 23 septembrie 2020)
 
828. Hotărâre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 698, 23 septembrie 2020)
 
829. Hotărâre cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege şi abrogarea unei hotărâri de Guvern (nr. 699, 23 septembrie 2020)
 
830. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 700, 23 septembrie 2020)
 
831. Hotărâre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 701, 23 septembrie 2020)
 
832. Hotărâre cu privire la transmiterea unor bunuri (nr. 702, 23 septembrie 2020)
 
833. Hotărâre cu privire la modificarea punctului 3 litera a) din Hotărârea Guvernului nr. 1210/2018 cu privire la aprobarea Statutului Instituției publice „Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice/nealcoolice și a produselor conservate” (nr. 703, 23 septembrie 2020)
 
834. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1006/2008 privind aprobarea modelului legitimației și insignei ale personalului organelor de probațiune (nr. 704, 23 septembrie 2020)
 
835. Hotărâre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 705, 23 septembrie 2020)
 
836. Hotărâre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 706, 23 septembrie 2020)
 
837. Hotărâre pentru aprobarea Avizului la proiectul de hotărâre a Parlamentului cu privire la măsurile anticriză pentru sectorul agricol din Republica Moldova în contextul condițiilor climaterice severe (secetei) și al pandemiei COVID-19 (nr. 707, 23 septembrie 2020)
 
838. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 708, 23 septembrie 2020)
 
839. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Codului fiscal nr. 1163/1997 (nr. 709, 23 septembrie 2020)
 
840. Hotărâre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea Codului fiscal nr. 1163/1997 (nr. 710, 23 septembrie 2020)
 
841. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea art. 16 din Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar (nr. 711, 23 septembrie 2020)
 
842. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 959/2018 cu privire la aprobarea Nomenclatorului funcțiilor și coeficienților de ierarhizare pentru stabilirea indemnizațiilor de funcție pentru personalul instituțiilor serviciului diplomatic al Republicii Moldova peste hotare, a bazei de calcul pentru stabilirea indemnizațiilor de funcție, precum și a structurilor și efectivelor de personal ale acestora (nr. 713, 23 septembrie 2020)
 
843. Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 5 la Regulamentul privind modalitatea de calculare a pensiilor și modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 165/2017 (nr. 714, 23 septembrie 2020)
 
844. Hotărâre cu privire la transmiterea în folosință a unor bunuri imobile (nr. 715, 23 septembrie 2020)
 
845. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 246/2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte (nr. 716, 23 septembrie 2020)
 
846. Hotărâre pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Comisia Europeană privind realizarea Proiectului „UE4Moldova: Facilitatea de sprijin al răspunsului sistemului de sănătate la situația de urgență COVID și realizarea reformelor conform Acordului de Asociere” (nr. 717, 23 septembrie 2020)
 
847. Hotărâre pentru modificarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 164/2020 (nr. 718, 23 septembrie 2020)
 
848. Dispoziţie privind instituirea și aprobarea componenței nominale a Comitetului organizatoric „Moldova Business Week 2020” (nr. 136-d, 21 septembrie 2020)
 
849. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a doamnei Daniela CUJBĂ (nr. 137-d, 23 septembrie 2020)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova
 
866. Ordin cu privire la încetarea activității notarului Coțeruba Tamara (nr. 163, 21 septembrie 2020)
 
867. Ordin cu privire la prelungirea împuternicirilor de exercitare a activității executorului judecătoresc Bairac Ilie în circumscripția Judecătoriei Ocnița (nr. 164, 21 septembrie 2020)
 
Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
 
868. Ordin cu privire la recunoașterea Organismului de Inspecție (nr. 837, 18 septembrie 2020)
 
Acte ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova
 
869. Ordin pentru modificarea Ordinului Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare nr. 51 din 22 martie 2017 cu privire la rezultatele atestării de stat a fermelor zootehnice de prăsilă (nr. 205, 21 septembrie 2020)
 
Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile
 
870. Ordin cu privire la aprobarea ediției 01 a materialelor de îndrumare ”Determinarea numărului necesar de personal în cadrul unității de control al traficului aerian” (GM-HRPS ATSU) (nr. 37/GEN, 11 septembrie 2020)
 
Acte ale Comisiei Electorale Centrale
 
871. Hotărâre pentru modificarea punctului 9 al Regulamentului privind statutul observatorilor și procedura de acreditare a acestora, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 332/2006 (nr. 4261, 17 septembrie 2020)
 
Acte ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale
 
872. Ordin cu privire la aprobarea modificărilor la Regulamentul cu privire la recuperarea sumelor achitate necuvenit sub formă de prestații de asigurări sociale ca urmare a prezentării declarațiilor corectate (nr. 156-A, 26 august 2020)
 

PARTEA IV

 
Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Perfectați abonamentul pentru acces complet la document
Nr. 241-245 25 septembrie 2020 XXVII

Selectați data