search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale,

informații, anunțuri, comunicate

Monitorul Oficial Nr. 152

Numărul curent e disponibil prin abonament
de la 18 iunie 2021

Monitorul Oficial Nr. 332-342

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
222. Hotărâre privind constituirea Comisiei speciale pentru elaborarea proiectului Strategiei naționale de securitate farmaceutică 2020–2030 (nr. 214, 24 noiembrie 2020)
 
223. Hotărâre pentru aprobarea Raportului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în anul 2019 (nr. 221, 4 decembrie 2020)
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
183. Hotărâre privind controlul constituţionalității unor dispoziții din articolele 55 alin. (3), 56 alin. (2), 60 alin. (4) și 63 alin. (4) din Legea nr. 200 din 16 iulie 2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova (garanțiile străinului în cazul expulzării) (sesizarea nr. 54a/2020) (nr. 27, 13 noiembrie 2020)
 
184. Hotărâre pentru controlul constituționalității articolului 60 din Legea asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne şi din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri nr. 1544 din 23 iunie 1993 (sesizarea nr. 124a/2020) (nr. 29, 26 noiembrie 2020)
 
185. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 75g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 32 alin. (1) din Codul familiei (răspunderea soțului debitor în cazul neinformării creditorilor săi despre încheierea, modificarea și rezilierea contractului matrimonial) (nr. 130, 19 noiembrie 2020)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
1010. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Sistemului informațional „Registrul solurilor Republicii Moldova” (nr. 835, 18 noiembrie 2020)
 
1011. Hotărâre cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a horticulturii pentru anii 2021-2025 și a Planului de acțiuni privind implementarea acestuia (nr. 840, 18 noiembrie 2020)
 
1012. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la atestarea registratorilor în domeniul activităţii cadastrale (nr. 853, 30 noiembrie 2020)
 
1013. Hotărâre cu privire la numirea domnului Evghenii BALÎCA în funcția de reprezentant plenipotențiar al Republicii Moldova în Biroul pentru coordonarea combaterii criminalității organizate şi altor infracțiuni periculoase pe teritoriul statelor-membre ale CSI (nr. 860, 9 decembrie 2020)
 
1014. Hotărâre cu privire la rechemarea domnului Andrei NEGUȚA din funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Federația Rusă și, prin cumul, în Republica Kazahstan, în Republica Tadjikistan și în Republica Kîrgîză (nr. 861, 9 decembrie 2020)
 
1015. Hotărâre pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a compensației pentru serviciile de transport, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1413/2016 (nr. 862, 9 decembrie 2020)
 
1016. Hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege privind calitatea aerului atmosferic (nr. 863, 9 decembrie 2020)
 
1017. Hotărâre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 865, 9 decembrie 2020)
 
1018. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 246/2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte (nr. 866, 9 decembrie 2020)
 
1019. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 867, 9 decembrie 2020)
 
1020. Hotărâre privind aprobarea bugetului Instituției Publice „Consiliul de supraveghere publică a auditului” pentru anul 2021 (nr. 868, 9 decembrie 2020)
 
1021. Hotărâre pentru modificarea punctului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 655/2020 cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 869, 9 decembrie 2020)
 
1022. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 84 din Legea insolvabilității nr. 149/2012 (nr. 871, 9 decembrie 2020)
 
1023. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 643/2003 cu privire la aprobarea Normelor metodologice și criteriilor de clasificare a structurilor de primire turistică cu funcțiuni de cazare și de servire a mesei (nr. 872, 9 decembrie 2020)
 
1024. Hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1468/2016 privind aprobarea listelor drumurilor publice naţionale şi locale din Republica Moldova (nr. 873, 9 decembrie 2020)
 
1025. Hotărâre pentru modificarea punctului 3 din Hotărârea Guvernului nr. 836/2010 cu privire la acordarea indemnizațiilor unice pentru construcția sau procurarea spațiului locativ, sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetățeni (nr. 874, 9 decembrie 2020)
 
1026. Hotărâre cu privire la transmiterea unui bun imobil (nr. 875, 9 decembrie 2020)
 
1027. Hotărâre cu privire la modificarea punctului 45 din Normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1552/2002 (nr. 876, 9 decembrie 2020)
 
1028. Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind eliberarea actelor de identitate și evidența locuitorilor Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 125/2013 (nr. 878, 9 decembrie 2020)
 
1029. Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 515/2010 cu privire la delegația Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control (nr. 879, 9 decembrie 2020)
 
1030. Hotărâre cu privire la iniţierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Federative Brazilia privind abolirea vizelor de scurtă şedere pentru titularii paşapoartelor ordinare (nr. 880, 9 decembrie 2020)
 
1031. Hotărâre pentru transmiterea unor bunuri și modificarea Hotărârii Guvernului nr. 351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului și transmiterea unor bunuri imobile (nr. 881, 9 decembrie 2020)
 
1032. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998 (nr. 882, 9 decembrie 2020)
 
1033. Hotărâre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 883, 9 decembrie 2020)
 
1034. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 22/2018 privind exercitarea unor activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri (nr. 884, 9 decembrie 2020)
 
1035. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 1435/2002 pentru compensarea diferenței de tarife la energia electrică și la gazele naturale utilizate de locuitorii unor localități din raioanele Dubăsari și Căușeni și ai satului Varnița din raionul Anenii Noi (nr. 885, 9 decembrie 2020)
 
1036. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 886, 9 decembrie 2020)
 
1037. Hotărâre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind importul unui mijloc de transport (nr. 887, 9 decembrie 2020)
 
1038. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea art. 12 din Codul subsolului nr. 3/2009 (nr. 888, 9 decembrie 2020)
 
1039. Hotărâre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte normative (nr. 889, 9 decembrie 2020)
 
1040. Hotărâre cu privire la reorganizarea unor întreprinderi de stat și modificarea Hotărârii Guvernului nr. 150/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Agenției „Moldsilva”, structurii și efectivului-limită ale aparatului central al acesteia (nr. 890, 9 decembrie 2020)
 
1041. Dispoziţie cu privire la restabilirea în funcție a domnului Roman EMELIANOV (nr. 155-d, 9 decembrie 2020)
 
1042. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Roman EMELIANOV (nr. 156-d, 9 decembrie 2020)
 
1043. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a domnului Iurie CAZAC (nr. 157-d, 9 decembrie 2020)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova
 
1307. Ordin privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 216 din 28 decembrie 2015 (nr. 149, 26 noiembrie 2020)
 
1308. Ordin cu privire la aprobarea componenței nominale a Comisiei de certificare în domeniul auditului intern în sectorul public și a Registrului certificatelor de calificare profesională în domeniul auditului intern în sectorul public (nr. 151, 30 noiembrie 2020)
 
Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova şi ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină
 
1309. Ordin cu privire la modificarea Ordinului MSMPS și CNAM nr. 1515/375-A din 31.12.2019 privind aprobarea Criteriilor de contractare a prestatorilor de servicii medicale în cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2020 (nr. 1144/339-A, 4 decembrie 2020)
 
Acte ale Serviciului prevenirea şi combaterea spălării banilor
 
1310. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind efectuarea procedurilor de control la entitățile raportoare, individualizarea şi aplicarea sancțiunilor pentru faptele ce constituie încălcări ale prevederilor legislației cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului (nr. 50, 8 decembrie 2020)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
1311. Hotărâre cu privire la modificarea Codului rețelelor de gaze naturale aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 420/2019 din 22.11.2019 (nr. 442/2020, 24 noiembrie 2020)
 
1312. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare, de aprobare și de aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale (nr. 443/2020, 24 noiembrie 2020)
 
Acte ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale
 
1313. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. Rg04-000299, 30 noiembrie 2020)
 
Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile
 
1314. Ordin cu privire la aprobarea „Cerințelor tehnice privind sistemele de management al siguranței” ediția 01 (CT-SMS (nr. 51/GEN, 1 decembrie 2020)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
1315. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind agențiile de rating de credit (nr. 56/3, 23 noiembrie 2020)
 
1316. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul emitenților de valori mobiliare (nr. 59/10, 8 decembrie 2020)
 
1317. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul emitenților de valori mobiliare (nr. 59/11, 8 decembrie 2020)
 
1318. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unei societăți pe acțiuni (nr. 59/12, 8 decembrie 2020)
 
1319. Hotărâre privind modificarea Hotărârii CNPF nr. 50/17 din 27.10.2020 (nr. 59/17, 8 decembrie 2020)
 
Acte ale Comisiei Electorale Centrale
 
1320. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea domnului Octavian Țîcu, candidat pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, în vederea monitorizării alegerilor prezidențiale din 1 noiembrie 2020 în secțiile de votare constituite în străinătate (nr. 4439, 26 octombrie 2020)
 
1321. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Consiliului Adunării Interparlamentare a Statelor-membre ale CSI în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020 în secțiile de votare constituite în străinătate (nr. 4440, 26 octombrie 2020)
 
1322. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Rețelei Europene a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor (ENEMO) în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020 (nr. 4441, 26 octombrie 2020)
 
1323. Hotărâre pentru modificarea anexei la hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4359 din 14 octombrie 2020 „Cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea domnului Renato Usatîi, candidat pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, în vederea monitorizării alegerilor prezidențiale din 1 noiembrie 2020 în secțiile de votare constituite în străinătate” (nr. 4442, 26 octombrie 2020)
 
1324. Hotărâre cu privire la modificarea anexei la hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4435 din 25 octombrie 2020 „Cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea doamnei Maia Sandu, candidat pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, în vederea monitorizării alegerilor prezidențiale din 1 noiembrie 2020” (nr. 4443, 26 octombrie 2020)
 
1325. Hotărâre pentru modificarea punctului 2 din hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4221 din 11 septembrie 2020 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Sângerei nr. 28” (nr. 4444, 28 octombrie 2020)
 
1326. Hotărâre pentru modificarea punctului 2 din hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4222 din 11 septembrie 2020 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Soroca nr. 29” (nr. 4445, 28 octombrie 2020)
 
1327. Hotărâre pentru modificarea punctului 2 din hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4223 din 11 septembrie 2020 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Strășeni nr. 30” (nr. 4446, 28 octombrie 2020)
 
1328. Hotărâre pentru modificarea anexei la hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4436 din 25 octombrie 2020 „Cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea domnului Igor Dodon, candidat pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, în vederea monitorizării alegerilor prezidențiale din 1 noiembrie 2020 în secțiile de votare constituite în străinătate” (nr. 4447, 28 octombrie 2020)
 
1329. Hotărâre pentru modificarea punctului 2 din hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4200 din 11 septembrie 2020 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Cahul nr. 7” (nr. 4455, 30 octombrie 2020)
 
1330. Hotărâre pentru modificarea punctului 2 din hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4209 din 11 septembrie 2020 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Edineț nr. 16” (nr. 4456, 30 octombrie 2020)
 
1331. Hotărâre pentru modificarea punctului 2 din hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4216 din 11 septembrie 2020 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Nisporeni nr. 23” (nr. 4457, 30 octombrie 2020)
 
1332. Hotărâre pentru modificarea punctului 2 din hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4217 din 11 septembrie 2020 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Ocnița nr. 24” (nr. 4458, 30 octombrie 2020)
 
1333. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea domnului Andrei Năstase, candidat pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, în vederea monitorizării alegerilor prezidențiale din 1 noiembrie 2020 în secțiile de votare constituite în străinătate (nr. 4459, 30 octombrie 2020)
 
1334. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea doamnei Maia Sandu, candidat pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, în vederea monitorizării alegerilor prezidențiale din 1 noiembrie 2020 în secțiile de votare constituite în străinătate (nr. 4460, 30 octombrie 2020)
 
1335. Hotărâre cu privire la instituirea unui program special de activitate a secției de votare nr. 1/307, orașul Baku, Republica Azerbaidjan (nr. 4461, 30 octombrie 2020)
 
1336. Hotărâre pentru modificarea punctului 2 din hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4211 din 11 septembrie 2020 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Florești nr. 18” (nr. 4463, 30 octombrie 2020)
 
1337. Hotărâre cu privire la instituirea unui program special de activitate a secției de votare nr. 1/342, orașul Strasbourg, Republica Franceză (nr. 4464, 30 octombrie 2020)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
1338. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării posturilor de televiziune „TVC21”, „Jurnal TV” și „BTV”, urmare a sesizării șefului Inspectoratului de Poliție Bălți, Valeriu Cojocaru (nr. 26/169, 8 octombrie 2020)
 
1339. Decizie cu privire la examinarea cererii prealabile depusă de către „Media Resurse” SRL (nr. 26/171, 8 octombrie 2020)
 
1340. Decizie Cu privire la examinarea cererii prealabile depusă de Margarita Răducan (nr. 26/172, 8 octombrie 2020)
 
1341. Decizie cu privire la examinarea și avizarea proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea „Programului de management al spectrului de frecvențe radio pentru anii 2021-2025” (nr. 26/173, 8 octombrie 2020)
 
1342. Decizie u privire la mediatizarea unei campanii sociale (nr. 26/174, 8 octombrie 2020)
 
1343. Decizie cu privire la examinarea declarațiilor privind reflectarea campaniei electorale la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020 de către instituțiile audiovizuale din Republica Moldova, urmare a Hotărârii Curții Constituționale nr. 24 din 8 octombrie 2020 (nr. 27/175, 9 octombrie 2020)
 
1344. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „BTV”, urmare a sesizărilor consilierului municipal Bălți, Veaceslav Jucov (nr. 28/176, 21 octombrie 2020)
 
1345. Decizie cu privire la examinarea cererii de reperfectare a condițiilor la autorizația de retransmisiune eliberată „TV-BOX” SRL pentru studioul de televiziune „TV-BOX” (nr. 28/179, 21 octombrie 2020)
 
1346. Decizie cu privire la activitatea Consiliului Audiovizualului în trimestrul III al anului 2020 (nr. 28/180, 21 octombrie 2020)
 
1347. Decizie cu privire la examinarea cererii de eliberare a licenței de emisie „NOI MEDIA DE SUD” SRL pentru postul de televiziune „STV” (nr. 31/188, 30 octombrie 2020)
 
1348. Decizie cu privire la examinarea și avizarea proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 154/2018 privind atragerea investițiilor străine în domeniul producției de film și alte opere audiovizuale (nr. 31/189, 30 octombrie 2020)
 
1349. Decizie cu privire la demisia președintelui Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova (nr. 37/234, 4 decembrie 2020)
 
1350. Decizie cu privire la alegerea noului președinte al Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova (nr. 37/235, 4 decembrie 2020)
 
Acte ale Consiliului Concurenţei
 
1351. Decizie (nr. OTG-57, 19 noiembrie 2020)
 
1352. Decizie (nr. ASO-60, 27 noiembrie 2020)
 
1353. Decizie (nr. ASR-62, 27 noiembrie 2020)
 
1354. Decizie (nr. ASR-63, 27 noiembrie 2020)
 
1355. Decizie (nr. ASR-66, 3 decembrie 2020)
 
Acte ale Serviciului Fiscal de Stat
 
1356. Ordin cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de expediere și recepționare a documentelor prin sistemul informațional automatizat de creare şi circulație a documentelor electronice (nr. 582, 24 noiembrie 2020)
 
1357. Ordin privind modificarea Ordinului SFS nr.622 din 13 noiembrie 2018 (nr. 611, 8 decembrie 2020)
 

PARTEA IV

 
Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Perfectați abonamentul pentru acces complet la document
Nr. 332-342 11 decembrie 2020 XXVII

Selectați data