search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 383 din 26 noiembrie 2022

Monitorul Oficial Nr. 298-304

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
596. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 315/2016 privind prestațiile sociale pentru copii (nr. 642-IX, 27 septembrie 2022)
 
597. Lege pentru modificarea Legii nr. 315/2016 privind prestațiile sociale pentru copii (nr. 268, 22 septembrie 2022)
 
598. Hotărâre privind numirea în funcție a unui membru al Consiliului de administrație al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar (nr. 267, 22 septembrie 2022)
 
599. Decret privind conferirea de titluri onorifice unor artiști ai Teatrului Național de Operă și Balet „Maria Bieșu” (nr. 641-IX, 25 septembrie 2022)
 
600. Decret pentru iniţierea negocierilor și aprobarea semnării Deciziei Subcomitetului vamal Republica Moldova - Uniunea Europeană privind recunoașterea reciprocă a Programului privind Operatorii Economici Autorizați al Republicii Moldova și a Programului Uniunii Europene privind Operatorii Economici Autorizați ((nr. 643-IX, 27 septembrie 2022)
 
601. Decret privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Republica Moldova și Comitetul Internațional al Crucii Roșii privind statutul, privilegiile și imunitățile Comitetului Internațional al Crucii Roșii în Republica Moldova (nr. 644-IX, 28 septembrie 2022)
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
147. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 39g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 217 alin. (1) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (dovada insolvabilității în cazul nerealizării planului procedurii de restructurare) (nr. 116, 8 septembrie 2022)
 
148. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 90g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 1 alin. (1) din Codul de procedură penală (noțiunea și scopul procesului penal) (nr. 117, 8 septembrie 2022)
 
149. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 36g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolele 21 alin. (6), 37 alin. (1) și 63 alin. (4) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (nr. 118, 13 septembrie 2022)
 
150. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 64g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolele 42 alin. (6) și 57 alin. (3) din Legea cu privire la avocatură nr. 1260 din 19 iulie 2002 (contestarea în contencios administrativ a actelor Uniunii Avocaților) (nr. 119, 13 septembrie 2022)
 
151. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 66g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 24510 alin. (1) din Codul penal și a articolului 96 alin. (1) din Legea privind activitatea băncilor nr. 202 din 6 octombrie 2017 (informații care constituie secret bancar) (nr. 120, 13 septembrie 2022)
 
152. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 78g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 3 din Legea nr. 215 din 4 noiembrie 2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova și a punctelor 2, 6 și 7 din Anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 297 din 11 mai 2017 pentru implementarea Legii nr. 215 din 4 noiembrie 2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova (consemnul la frontieră) (nr. 122, 13 septembrie 2022)
 
153. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 98g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 460 alin. (7) din Codul de procedură penală (emiterea ordonanţei de refuz în deschiderea procedurii de revizuire a procesului penal) (nr. 123, 13 septembrie 2022)
 
154. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 101g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 472 din Codul de procedură penală (persoanele care pot contesta cu recurs încheierile prin care se soluționează chestiunile privind executarea hotărârilor judecătorești) (nr. 124, 13 septembrie 2022)
 
155. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 79g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 272 alineatele (1) și (2) și din articolul 1030 alin. (1) din Codul civil (în redacția de până la data de 1 martie 2019) (termenul de prescripție extinctivă) (nr. 125, 13 septembrie 2022)
 
156. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 126g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 57 alin. (10) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (adoptarea hotărârilor adunării creditorilor convocate repetat) (nr. 126, 13 septembrie 2022)
 
157. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 81g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 50 și 51 din Codul de procedură civilă (recuzarea avocatului) (nr. 127, 13 septembrie 2022)
 
158. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 82g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a textului „expirarea termenului de patru ani din momentul condamnării” din articolul 211 alin. (2) din Legea privind siguranța traficului rutier nr. 131 din 7 iunie 2007 (redobândirea dreptului de conducere a vehiculului după expirarea termenului de patru ani din momentul condamnării) (nr. 128, 13 septembrie 2022)
 
Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova
 
43. Hotărâre cu privire la Raportul auditului conformității asupra administrării veniturilor publice de către Serviciul Vamal în anii 2020-2021 (nr. 48, 2 septembrie 2022)
 
44. Hotărâre cu privire la Raportul auditului conformității asupra administrării sistemului de facilități fiscale și vamale în anii 2020-2021 (nr. 50, 13 septembrie 2022)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
738. Hotărâre cu privire la transmiterea unor încăperi (nr. 649, 23 septembrie 2022)
 
739. Hotărâre cu privire la înființarea bustului poetului Andrei Ciurunga (Robert Cahuleanu) în municipiul Cahul (nr. 650, 23 septembrie 2022)
 
740. Hotărâre cu privire la înființarea în municipiul Cahul a compoziției arhitectural-monumentale în memoria victimelor deportărilor staliniste (nr. 651, 23 septembrie 2022)
 
741. Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 608/2010 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Legii nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă (nr. 652, 23 septembrie 2022)
 
742. Hotărâre cu privire la acordarea suportului financiar unic beneficiarilor de pensii și alocații sociale de stat (nr. 654, 23 septembrie 2022)
 
743. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de admitere la studiile superioare de doctorat, ciclul III, cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2022-2023 și la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1009/2006 cu privire la cuantumurile burselor, soldele lunare, altor forme de ajutoare sociale pentru studenții din instituțiile de învățământ superior, elevii din instituțiile de învățământ profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, profesional tehnic secundar şi persoanele care studiază în învățământul postuniversitar (nr. 657, 23 septembrie 2022)
 
744. Hotărâre cu privire la reorganizarea Instituției Publice Școala Profesională din Florești (nr. 659, 23 septembrie 2022)
 
745. Hotărâre cu privire la modificarea Listei agenților economici cu drept de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 359/2014 (nr. 661, 23 septembrie 2022)
 
746. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului asupra amendamentelor la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 662, 23 septembrie 2022)
 
747. Hotărâre pentru aprobarea Raportului semianual privind executarea bugetului public național și a componentelor acestuia pe anul 2022 (nr. 663, 23 septembrie 2022)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova
 
1092. Ordin privind completarea Ordinului ministrului finanţelor nr.153/2021 „Cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2022” (nr. 90, 14 septembrie 2022)
 
1093. Ordin cu privire la acordarea creditelor fără dobândă concurenților electorali (nr. 91, 19 septembrie 2022)
 
1094. Ordin pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului finanțelor nr. 55/2022 cu privire la aprobarea componenței nominale a Comisiei de certificare în domeniul auditului intern în sectorul public și a Registrului certificatelor de calificare profesională în domeniul auditului intern în sectorul public (nr. 94, 21 septembrie 2022)
 
1095. Ordin cu privire la aprobarea termenelor de prezentare a rapoartelor financiare pe 9 luni ale anului 2022 (nr. 95, 21 septembrie 2022)
 
1096. Ordin cu privire la aprobarea componenței nominale a Consiliului de contabilitate și raportare financiară de pe lîngă Ministerul Finanțelor și abrogarea Ordinului nr.101/2019 (nr. 97, 26 septembrie 2022)
 
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova
 
1097. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66/2010 (nr. 88, 23 septembrie 2022)
 
1098. Ordin cu privire la modificarea anexei la Ordinul Ministerului Economiei nr. 71 din 13.07.2022 (nr. 88-a, 23 septembrie 2022)
 
Acte ale Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova
 
1099. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind certificarea competențelor profesionale corespunzătoare calificărilor de nivel 3, 4 și 5 din Cadrul Național al Calificărilor, dobândite în contexte de educație nonformală și informală (nr. 885, 1 septembrie 2022)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
1100. Hotărâre privind aprobarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale de către S.A. „Moldovagaz” în contextul obligației de serviciu public (nr. 736, 23 septembrie 2022)
 
1101. Hotărâre privind prețul la energia electrică produsă și tariful pentru energia termică livrată consumatorilor de către S.A. „CET-Nord” (nr. 747, 28 septembrie 2022)
 
1102. Hotărâre privind prețul la energia electrică produsă și tariful pentru energia termică livrată consumatorilor de către S.A. „Termoelectrica” (nr. 748, 28 septembrie 2022)
 
1103. Hotărâre privind tariful pentru energia termică livrată consumatorilor de către Î.M. „Antermo” (nr. 749, 28 septembrie 2022)
 
1104. Hotărâre privind tariful la energia termică și la apa de adaos livrată consumatorilor de către S.A. „Apă-Canal Chișinău” (nr. 750, 28 septembrie 2022)
 
1105. Hotărâre privind tariful pentru energia termică livrată consumatorilor de către Î.M. a „Rețelelor și Centralelor Termice Comrat” (nr. 751, 28 septembrie 2022)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
1106. Hotărâre cu privire la înregistrarea modificărilor în Registrul emitenților de valori mobiliare aferente Societății pe acțiuni „CARMEZ” (nr. 48/6, 20 septembrie 2022)
 
1107. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul emitenților de valori mobiliare aferente Societății pe acțiuni „CARDINAL-PLUS” (nr. 48/7, 20 septembrie 2022)
 
1108. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul emitenților de valori mobiliare aferente Societății pe acțiuni „PRICHINDEL” (nr. 48/8, 20 septembrie 2022)
 
1109. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul emitenților de valori mobiliare aferente Societății pe acțiuni „RENET” (nr. 48/9, 20 septembrie 2022)
 
1110. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni de deservire tehnică și metrologică a tehnicii medicale „MOLDTEHMED” din societate pe acțiuni în societate cu răspundere limitată (nr. 48/10, 20 septembrie 2022)
 
1111. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni „PISCINIS” din societate pe acțiuni în societate cu răspundere limitată (nr. 48/11, 20 septembrie 2022)
 
1112. Extras din Hotărârea CNPF nr. 49/1 din 26 septembrie 2022 privind administratorul special al CA „GARANȚIE” SA.
 
Acte ale Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova
 
1113. Hotărâre cu privire la degrevarea de atribuțiile de la locul de muncă permanent și convocarea unor membri ai consiliilor electorale de circumscripție de nivelul întâi și aprobarea statelor de personal ale aparatelor acestora pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale noi din 16 octombrie 2022 (nr. 672, 8 septembrie 2022)
 
1114. Hotărâre cu privire la aprobarea unor modele ale documentelor electorale pentru alegerile locale noi din data de 16 octombrie 2022 (nr. 673, 8 septembrie 2022)
 
1115. Hotărâre cu privire la controlul reflectării veniturilor și cheltuielilor concurentului electoral Partidul Politic „Șor” în campania electorală din cadrul alegerilor locale noi din 29 mai 2022 (nr. 678, 9 septembrie 2022)
 
1116. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor locale noi din 16 octombrie 2022 (nr. 679, 13 septembrie 2022)
 
1117. Hotărâre pentru modificarea punctului 2 din hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 657/2022 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Ialpujeni nr.11/11, raionul Cimișlia” (nr. 680, 13 septembrie 2022)
 
1118. Hotărâre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) din partea Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale noi din 16 octombrie 2022 (nr. 684, 13 septembrie 2022)
 
1119. Hotărâre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) din partea Partidului Democrat din Moldova pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale noi din 16 octombrie 2022 (nr. 685, 16 septembrie 2022)
 
1120. Hotărâre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) din partea Partidului Politic „Platforma Demnitate și Adevăr” pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale noi din 16 octombrie 2022 (nr. 686, 16 septembrie 2022)
 
1121. Hotărâre pentru modificarea punctului 2 din hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 658 din 5 septembrie 2022 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Braniște nr.27/6, raionul Râșcani” (nr. 687, 16 septembrie 2022)
 
1122. Hotărâre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale noi din 16 octombrie 2022 (nr. 689, 16 septembrie 2022)
 
1123. Hotărâre cu privire la confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) din partea Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale noi din data de 16 octombrie 2022 (nr. 690, 21 septembrie 2022)
 
Acte ale Consiliului Concurenței al Republicii Moldova
 
1124. Decizie (nr. ASO-58, 22 septembrie 2022)
 
1125. Decizie (nr. ASO-59, 22 septembrie 2022)
 
Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova
 
1126. Hotărâre (dispozitiv) cu privire la modificarea Regulamentului privind stabilirea gradelor de complexitate unice naționale a cauzelor judiciare civile, penale şi contravenționale și a Nomenclatorului gradelor de complexitate, parte componentă a acestuia (nr. 173/13, 9 septembrie 2022)
 
Acte ale Comisiei interdepartamentale pentru echipamente de casă și de control
 
1127. Decizie (nr. 26-11/1-19/04-2022, 26 septembrie 2022)
 
Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova
 
1128. Ordin cu privire la unele aspecte procedurale la declararea electronică a mărfurilor în regim vamal de import (procedura 4000 și 4200) (nr. 307-O, 21 septembrie 2022)
 
Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei
 
1129. Ordonanță cu privire la înlocuirea temporară a lichidatorului B.C. „INVESTPRIVATBANK” S.A. în proces de lichidare (nr. 23-01009/5, 20 septembrie 2022)
 

PARTEA IV

 
Anunțuri, comunicate, informații de interes public
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Nr. 298-304 30 septembrie 2022 XXIX

Selectați data