search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 383 din 26 noiembrie 2022

Monitorul Oficial Nr. 363-373

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
687. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea Codului serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174/2018 (nr. 703-IX, 16 noiembrie 2022)
 
688. Lege pentru modificarea Codului serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174/2018 (nr. 303, 3 noiembrie 2022)
 
689. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului de amendare a Acordului dintre părțile Convenției privind cooperarea polițienească în Europa de Sud-Est privind schimbul automatizat de date ADN, date dactiloscopice și date de înregistrare a autovehiculelor (nr. 698-IX, 14 noiembrie 2022)
 
690. Lege pentru ratificarea Protocolului de amendare a Acordului dintre părțile Convenției privind cooperarea polițienească în Europa de Sud-Est privind schimbul automatizat de date ADN, date dactiloscopice și date de înregistrare a autovehiculelor (nr. 304, 3 noiembrie 2022)
 
691. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de facilitate de credit dintre Republica Moldova și Agenția Franceză pentru Dezvoltare, în sumă de 60 de milioane de euro (nr. 701-IX, 15 noiembrie 2022)
 
692. Lege pentru ratificarea Acordului de facilitate de credit dintre Republica Moldova și Agenția Franceză pentru Dezvoltare, în sumă de 60 de milioane de euro (nr. 307, 10 noiembrie 2022)
 
693. Decret privind acordarea cetăţeniei Republicii Moldova (nr. 697-IX, 11 noiembrie 2022)
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
175. Hotărâre privind excepția de neconstituționalitate a articolului 476 alin. (1) din Codul contravențional (revizuirea unei decizii definitive de aplicare a sancțiunii contravenționale) (sesizările nr. 33g/2022 și nr. 37g/2022) (nr. 19, 3 noiembrie 2022)
 
176. Hotărâre privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 437 alin. (1) din Codul de procedură civilă (condiția dactilografierii cererii de recurs) (sesizarea nr. 279g/2021) (nr. 20, 3 noiembrie 2022)
 
177. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 21g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 33 alin. (5) din Legea nr. 156 din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii (reexaminarea drepturilor la pensie) (nr. 143, 27 octombrie 2022)
 
178. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 107g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 186 alin. (6) din Codul de procedură penală (calcularea termenului arestului preventiv) (nr. 144, 27 octombrie 2022)
 
179. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 92g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 35 din Codul de procedură penală (nr. 145, 3 noiembrie 2022)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
868. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la operațiunile aeriene (nr. 612, 1 septembrie 2022)
 
869. Hotărâre cu privire la aprobarea Programului național de consolidare și realizare a măsurilor de protecție antiteroristă a obiectivelor infrastructurii critice pentru anii 2022-2026 și a Planului de acțiuni privind implementarea acestuia (nr. 737, 26 octombrie 2022)
 
870. Hotărâre privind constituirea, organizarea și funcționarea Agenției Feroviare (nr. 759, 2 noiembrie 2022)
 
871. Hotărâre cu privire la aprobarea Contractului-tip de acordare a asistenței medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală și modificarea unor hotărâri ale Guvernului (nr. 770, 9 noiembrie 2022)
 
872. Hotărâre privind modificarea anexelor nr. 2 și nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 959/2018 cu privire la aprobarea Nomenclatorului funcțiilor și coeficienților de ierarhizare pentru stabilirea indemnizațiilor de funcție pentru personalul instituțiilor serviciului diplomatic al Republicii Moldova peste hotare, a bazei de calcul pentru stabilirea indemnizațiilor de funcție, precum și a structurilor și efectivelor de personal ale acestora (nr. 781, 16 noiembrie 2022)
 
873. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea celui de-al paisprezecelea Amendament la Acordul de asistență privind obiectivul de dezvoltare dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru creștere economică durabilă ancorată în integrarea europeană, semnat la Chișinău la 28 septembrie 2016 (nr. 782, 16 noiembrie 2022)
 
874. Hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege privind gazele fluorurate cu efect de seră (nr. 783, 16 noiembrie 2022)
 
875. Hotărâre privind redistribuirea unor alocaţii aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 nr. 206/2021 şi prin Legea bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 205/2021 (nr. 784, 16 noiembrie 2022)
 
876. Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1276/2018 pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă (nr. 786, 16 noiembrie 2022)
 
877. Hotărâre cu privire la modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 894/2018 pentru aprobarea Metodologiei privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor în domeniile de control ale Inspectoratului de Stat al Muncii (nr. 787, 16 noiembrie 2022)
 
878. Hotărâre pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului (privind reorganizarea structurală a unor autorități publice) (nr. 789, 16 noiembrie 2022)
 
879. Hotărâre pentru modificarea Regulamentului cu privire la verificarea proiectelor și a execuției construcțiilor și expertizarea tehnică a proiectelor și construcțiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 361/1996 (nr. 790, 16 noiembrie 2022)
 
880. Hotărâre cu privire la modificarea fondatorului unor instituții de învățământ (nr. 793, 16 noiembrie 2022)
 
881. Hotărâre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind moratoriul asupra deconectărilor de la servicii locativ-comunale în perioada rece a anului (nr. 795, 16 noiembrie 2022)
 
882. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 796, 16 noiembrie 2022)
 
883. Hotărâre cu privire la instituirea Grupului de lucru pentru asigurarea organizării în Republica Moldova, pe parcursul anului 2023, a celui de-al doilea Summit al Comunității Politice Europene (nr. 797, 16 noiembrie 2022)
 
884. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcție a domnului Andrei MUNTEAN (nr. 115-d, 16 noiembrie 2022)
 
885. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a doamnei Silvia BOJOGA (nr. 116-d, 16 noiembrie 2022)
 
886. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Eugeniu COZONAC (nr. 117-d, 16 noiembrie 2022)
 
887. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a domnului Alexandru MUSTEAȚĂ (nr. 118-d, 16 noiembrie 2022)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova
 
1301. Ordin cu privire la aprobarea Amendamentului NCM A.08.01:2016/A1:2022 „Organizarea construcțiilor” (nr. 199, 11 noiembrie 2022)
 
Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova
 
1302. Ordin cu privire la modificarea ordinului Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nr.59 din 06.04.2017 cu privire la aprobarea Metodologiei privind stabilirea prețurilor de referință (nr. 163, 3 octombrie 2022)
 
Acte ale Ministerului Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
 
1303. Ordin cu privire la aprobarea prelungirii termenului de luare a deciziei privind acordarea sau neacordarea dreptului la ajutor social și/sau ajutor pentru perioada rece a anului (nr. 90, 7 noiembrie 2022)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
1304. Hotărâre privind tarifele pentru serviciul de distribuție a energiei electrice prestat de către Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A. (nr. 841, 11 noiembrie 2022)
 
1305. Hotărâre privind tarifele pentru serviciul de distribuție a energiei electrice prestat de către S.A. „RED Nord” (nr. 842, 11 noiembrie 2022)
 
1306. Hotărâre privind tariful pentru energia termică livrată consumatorilor de către Î.M. „Servicii Comunal-Locative” Orhei (nr. 843, 11 noiembrie 2022)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranța Alimentelor
 
1307. Ordin cu privire la intensificarea controlului sanitar-veterinar asupra loturilor de pește viu (nr. 390, 4 noiembrie 2022)
 
Acte ale Autorității Aeronautice Civile a Republicii Moldova
 
1308. Ordin cu privire la aprobarea ediției nr.02 a Procedurilor și Instrucțiunilor Aeronautice Civile referitoare la operațiunile aeriene - PIAC-OPS Partea GEN (PIAC-OPS Partea GEN) (nr. 50/GEN, 7 noiembrie 2022)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
1309. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a registrului deținătorilor de unități de fond al fondului de pensii facultative (nr. 57/10, 1 noiembrie 2022)
 
1310. Hotărâre cu privire la radierea valorilor mobiliare din Registrul emitenților de valori mobiliare emise anterior de unele societăți pe acțiuni (nr. 58/1, 8 noiembrie 2022)
 
1311. Hotărâre privind modificarea Hotărârii CNPF nr. 4/22/2022 (nr. 58/4, 8 noiembrie 2022)
 
1312. Hotărâre privind bugetul Comisiei Naționale a Pieței Financiare pentru anul 2023 (nr. 58/10, 8 noiembrie 2022)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
1313. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciului media audiovizual de televiziune „TVR Moldova”, urmare a petiției directoarei Centrului Republican de Reabilitare pentru Copii, Ecaterina Gîncotă (nr. 323, 28 octombrie 2022)
 
1314. Decizie cu privire la rezultatele controlului efectuat în baza Deciziei Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova nr. 297 din 16 septembrie 2022 (nr. 326, 28 octombrie 2022)
 
1315. Decizie cu privire la examinarea cererii de reperfectare a condițiilor la autorizația de retransmisiune eliberată „ALIANȚA-TV” SRL (nr. 327, 28 octombrie 2022)
 
1316. Decizie cu privire la examinarea Raportului de activitate al Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova în trimestrul III al anului 2022 (nr. 328, 28 octombrie 2022)
 
1317. Decizie cu privire la examinarea demersului Inspectoratului General pentru Situații de Urgență referitor la mediatizarea unor spoturi (nr. 329, 28 octombrie 2022)
 
1318. Decizie cu privire la examinarea cererii de suspendare a licenței de emisie eliberată „Nika TV Media” SRL pentru serviciul media audiovizual de televiziune „Nika TV” (nr. 334, 4 noiembrie 2022)
 
1319. Decizie cu privire la examinarea cererilor de reperfectare a condițiilor la autorizațiile de retransmisiune eliberate „UPLINK” SRL și „STV IT COMPANY” SRL (nr. 335, 4 noiembrie 2022)
 
1320. Decizie cu privire la aprobarea proiectului definitivat al Regulamentului privind autorizația de retransmisiune (nr. 336, 4 noiembrie 2022)
 
1321. Decizie cu privire la dispunerea controlului referitor la respectarea prevederilor art. 25 alin. (5) din Codul serviciilor media audiovizuale nr. 174/2018 și a prevederilor licenței de emisie de către furnizorul de servicii media audiovizuale „Telesistem TV” SRL, fondator al serviciilor media audiovizuale de televiziune „Primul în Moldova” și „Accent TV” (nr. 337, 4 noiembrie 2022)
 
Acte ale Consiliului Concurenței al Republicii Moldova
 
1322. Decizie (nr. ASS-65, 26 octombrie 2022)
 
1323. Decizie (nr. ASO-66, 2 noiembrie 2022)
 
Acte ale Casei Naționale de Asigurări Sociale
 
1324. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind restituirea sumelor din bugetul asigurărilor sociale de stat plătitorilor de contribuţii (nr. 157-A, 8 noiembrie 2022)
 
Acte ale Serviciului Fiscal de Stat
 
1325. Decizie privind includerea modelului echipamentului de casă și de control în Registrul unic al echipamentelor de casă și de control (nr. 16, 11 noiembrie 2022)
 
Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova
 
1326. Ordin cu privire la modificarea anexei nr.17 la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O/2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea declarației vamale în detaliu” (nr. 359-O, 4 noiembrie 2022)
 
1327. Ordin cu privire la modificarea anexei nr.12 la Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu, aprobate prin Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O/2009 (nr. 360-O, 4 noiembrie 2022)
 
Acte ale Administrației Naționale a Penitenciarelor
 
1328. Ordin cu privire la modalitatea de organizare și funcționare a comunităților terapeutice în instituțiile penitenciare (nr. 464, 15 septembrie 2022)
 
Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei
 
1329. Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.322/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind cadrul de administrare a activității băncilor (nr. 220, 3 noiembrie 2022)
 
1330. Hotărâre cu privire la nivelul ratelor dobânzilor Băncii Naționale a Moldovei (nr. 225, 8 noiembrie 2022)
 

PARTEA IV

 
Anunțuri, comunicate, informații de interes public
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Nr. 363-373 18 noiembrie 2022 XXIX

Selectați data