search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 31-34 din 03 februarie 2023

Monitorul Oficial Nr. 385-391

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
725. Decret privind promulgarea Legii pentru abrogarea Legii nr. 265/2003 cu privire la inspecția înainte de expediție (nr. 719-IX, 25 noiembrie 2022)
 
726. Lege pentru abrogarea Legii nr. 265/2003 cu privire la inspecția înainte de expediție (nr. 308, 10 noiembrie 2022)
 
727. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii (nr. 720-IX, 25 noiembrie 2022)
 
728. Lege pentru modificarea Legii nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii (nr. 317, 17 noiembrie 2022)
 
729. Hotărâre pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova cu privire la condamnarea Holodomorului (nr. 324, 24 noiembrie 2022)
 
730. Decret privind conferirea de distincții de stat unor lucrători din complexul agroindustrial (nr. 718-IX, 25 noiembrie 2022)
 
731. Decret privind constituirea Comisiei pentru elaborarea Strategiei securității naționale a Republicii Moldova (nr.721-IX, 29 noiembrie 2022)
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
180. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 75g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 6 alineatul (4) din Legea nr. 87 din 21 aprilie 2011 privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărârii judecătorești, a articolului 68 alineatele (2) și (21) din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014 și a unor prevederi din articolul 435 alineatul (1) din Codul de procedură civilă (nr. 146, 15 noiembrie 2022)
 
181. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 87a/2021 privind controlul constituționalității prevederilor articolului 32 din Legea nr. 544 din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului (în redactarea Legilor nr. 37 din 28 februarie 2020 și nr. 222 din 4 decembrie 2020) (recalcularea pensiei judecătorilor) (nr. 147, 15 noiembrie 2022)
 
182. Decizie de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 46g/2022 și nr. 122g/2022 privind excepțiile de neconstituționalitate a articolelor 5 alineatele (1) și (2) și 50 alin. (1) din Legea nr. 156 din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii (nr. 148, 15 noiembrie 2022)
 
183. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 59g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 și a articolului 122 din Codul de procedură civilă (solicitarea avizului consultativ de la Plenul Curții Supreme de Justiție) (nr. 149, 15 noiembrie 2022)
 
184. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 76g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 191 alin. (32) din Codul de procedură penală (nr. 150, 17 noiembrie 2022)
 
185. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 105g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolele 218 și 245 alin. (2) din Codul administrativ, a articolului 42 din Codul funciar și a articolului 3 alin. (1) lit. d) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcție nr. 163 din 9 iulie 2010 (nr. 151, 17 noiembrie 2022)
 
186. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 141g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolele 651 alin. (3) și 2641 alin. (1) din Codul penal (anularea dreptului de a conduce mijloace de transport) (nr. 152, 17 noiembrie 2022)
 
187. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 135a/2022 pentru controlul constituționalității Hotărârii Guvernului nr. 485 din 13 iulie 2022 cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a unor instituţii din domeniile educaţiei, cercetării şi inovării şi modificarea unor hotărâri ale Guvernului (nr. 153, 17 noiembrie 2022)
 
188. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 153g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 302 alin. (2) din Codul de procedură penală și a unor prevederi din articolul 106 alin. (2) din Codul penal (confiscarea bunurilor persoanelor care nu au participat la comiterea infracțiunilor și dreptul de a contesta sechestrul aplicat în privința bunurilor persoanelor care nu au un statut procesual în cauza penală [III]) (nr. 154, 17 noiembrie 2022)
 
189. Decizie de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 138g/2022, nr. 157g/2022 și nr. 165g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Codul vamal și din Legea nr. 1569 din 20 decembrie 2002 cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice (declararea prin acțiune a mijloacelor de transport) (nr. 157, 22 noiembrie 2022)
 
190. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 163g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 1389 alin. (1) din Codul civil (în redactarea de până la 1 martie 2019) (îmbogățirea fără justă cauză) (nr. 158, 22 noiembrie 2022)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
929. Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 750/2016 pentru aprobarea regulamentelor privind cerințele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic și la abrogarea unei hotărâri a Guvernului (nr. 716, 19 octombrie 2022)
 
930. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de inventariere a bunurilor transmise sau care urmau a fi transmise în contul cotelor-părți valorice din patrimoniul fostelor întreprinderi agricole (nr. 799, 23 noiembrie 2022)
 
931. Dispoziție cu privire la conferirea gradului de calificare (nr. 126-d, 23 noiembrie 2022)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova
 
1347. Ordin privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr.121 din 14 septembrie 2016 „Cu privire la modul de determinare și de raportare a creanțelor cu termen expirat și a datoriilor cu termen de achitare expirat (arierate)” (nr. 108, 15 noiembrie 2022)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
1348. Hotărâre privind aprobarea tarifelor de tipul intrare/ieșire pentru serviciul de transport al gazelor naturale prestat de către S.R.L. „Moldovatransgaz” (nr. 884, 29 noiembrie 2022)
 
1349. Hotărâre privind aprobarea tarifelor de tipul intrare/ieșire pentru serviciul de transport al gazelor naturale prestat de către S.R.L. „Vestmoldtransgaz” (nr. 885, 29 noiembrie 2022)
 
1350. Hotărâre privind prețurile reglementate de furnizare a energiei electrice de către Î.C.S. „Premier Energy” S.R.L. (nr. 905, 30 noiembrie 2022)
 
1351. Hotărâre privind prețurile reglementate de furnizare a energiei electrice de către S.A. „Furnizarea energiei electrice Nord” (nr. 906, 30 noiembrie 2022)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
1352. Hotărâre cu privire la CA „GARANȚIE” SA (nr. 62/1, 28 noiembrie 2022)
 
 
Acte ale Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova
 
1353. Hotărâre cu privire la dizolvarea organelor electorale constituite pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale noi din 16 octombrie 2022 (nr. 755, 11 noiembrie 2022)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
1354. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciilor media audiovizuale de televiziune „TV6” și „Orhei TV”, la capitolul respectării prevederilor art. 13 din Codul serviciilor media audiovizuale (nr. 333, 4 noiembrie 2022)
 
1355. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciului media audiovizual de televiziune „Primul în Moldova”, urmare a autosesizării președintei Consiliului Audiovizualului, Liliana Vițu-Eșanu (nr. 338, 11 noiembrie 2022)
 
1356. Decizie cu privire la examinarea cererii de eliberare a autorizației de retransmisiune „OLVELTEL” SRL (nr. 339, 11 noiembrie 2022)
 
1357. Decizie cu privire la activitatea distribuitorilor de servicii media „TV SAT” SRL, „STV IT Company” SRL, „INTERVAL-TV” SRL, „CVINTA-GRUP” SRL, „BRAVOS-CONECT” SRL și „CAZMAREX TV” SRL (nr. 340, 11 noiembrie 2022)
 
1358. Decizie cu privire la examinarea și avizarea repetată a proiectului hotărârii de Guvern cu privire la organizarea și efectuarea recensământului populației și locuințelor în anul 2024 (nr. 341, 11 noiembrie 2022)
 
1359. Decizie cu privire la inițierea consultărilor publice asupra Regulamentului privind conținuturile audiovizuale (nr. 342, 11 noiembrie 2022)
 
1360. Decizie cu privire la inițierea consultărilor publice asupra Metodologiei de monitorizare a discursului care incită la ură în conținuturile media audiovizuale (nr. 343, 11 noiembrie 2022)
 
1361. Decizie cu privire la examinarea cererii de modificare a asociatului SRL „NIKA TV MEDIA” (nr. 345, 18 noiembrie 2022)
 
1362. Decizie cu privire la rezultatele controlului efectuat în temeiul Deciziei Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova nr. 319 din 21.10.2022 (nr. 346, 18 noiembrie 2022)
 
1363. Decizie cu privire la examinarea cererilor de eliberare a autorizațiilor de retransmisiune ÎM „MOLDCELL” SA și „TEODAD” SRL (nr. 347, 18 noiembrie 2022)
 
1364. Decizie cu privire la examinarea demersului Un Women referitor la mediatizarea unui spot (nr. 348, 18 noiembrie 2022)
 
Acte ale Consiliului Concurenței al Republicii Moldova
 
1365. Decizie (nr. OTN-68, 10 noiembrie 2022)
 
1366. Decizie (nr. ASR-70, 24 noiembrie 2022)
 
Acte ale Casei Naționale de Asigurări Sociale
 
1367. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind înscrierea datelor în conturile personale de asigurări sociale ale persoanelor asigurate cu informaţia privind contribuţiile de asigurări sociale achitate și nedeclarate în perioada anilor 1999-2017 (nr. 173-A, 18 noiembrie 2022)
 
Acte ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină
 
1368. Ordin cu privire la modificarea unor ordine ale directorului general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (nr. 256-A, 16 noiembrie 2022)
 
Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei
 
1369. Ordonanță cu privire la înlocuirea temporară a lichidatorului B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare și B.C. „UNIBANK” S.A. în proces de lichidare (nr. 23-01009/7, 25 noiembrie 2022)
 

PARTEA IV

 
Anunțuri, comunicate, informații de interes public
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Nr. 385-391 Vineri, 02 decembrie 2022 XXIX

Selectați data