search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale,

informații, anunțuri, comunicate

Monitorul Oficial Nr. 199-204

Numărul curent e disponibil prin abonament
de la 07 august 2020

Monitorul Oficial Nr. 87-93

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
111. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1495-VIII, 12 martie 2020)
 
112. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 23, 27 februarie 2020)
 
113. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător (nr. 1488-VIII, 11 martie 2020)
 
114. Lege pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător (nr. 25, 27 februarie 2020)
 
115. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1515-VIII, 17 martie 2020)
 
116. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 26, 27 februarie 2020)
 
117. Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Protocolului adițional la Convenția poștală universală și a Protocolului final la Protocolul adițional la Convenția poștală universală, adoptate la 7 septembrie 2018 (nr. 1487-VIII, 11 martie 2020)
 
118. Lege privind ratificarea Protocolului adițional la Convenția poștală universală și a Protocolului final la Protocolul adițional la Convenția poștală universală, adoptate la 7 septembrie 2018 (nr. 27, 27 februarie 2020)
 
119. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea celui de-al 10-lea Protocol adițional la Constituția Uniunii Poștale Universale (nr. 1490-VIII, 11 martie 2020)
 
120. Lege pentru ratificarea celui de-al 10-lea Protocol adițional la Constituția Uniunii Poștale Universale (nr. 28, 27 februarie 2020)
 
121. Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea celui de-al Doilea Protocol adițional la Convenția poștală universală, adoptat la 26 septembrie 2019 (nr. 1491-VIII, 11 martie 2020)
 
122. Lege privind ratificarea celui de-al Doilea Protocol adițional la Convenția poștală universală, adoptat la 26 septembrie 2019 (nr. 29, 27 februarie 2020)
 
123. Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea celui de-al Doilea Protocol adițional la Regulamentul general al Uniunii Poștale Universale, adoptat la 7 septembrie 2018 (nr. 1492-VIII, 11 martie 2020)
 
124. Lege privind ratificarea celui de-al Doilea Protocol adițional la Regulamentul general al Uniunii Poștale Universale, adoptat la 7 septembrie 2018 (nr. 30, 27 februarie 2020)
 
125. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare (nr. 1516-VIII, 17 martie 2020)
 
126. Lege pentru modificarea Legii nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare (nr. 31, 27 februarie 2020)
 
127. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea articolului 37 din Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali (nr. 1489-VIII, 11 martie 2020)
 
128. Lege pentru modificarea articolului 37 din Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali (nr. 33, 27 februarie 2020)
 
129. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 4 din Legea nr.1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală (nr. 1485-VIII, 11 martie 2020)
 
130. Lege pentru modificarea articolului 4 din Legea nr. 1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală (nr. 36, 28 februarie 2020)
 
131. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru instituirea moratoriului privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova în condițiile articolului 17 alineatele (11) și (12 ) din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000 (nr. 1498-VIII, 13 martie 2020)
 
132. Lege pentru instituirea moratoriului privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova în condițiile articolului 17 alineatele (11) și (12) din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000 (nr. 39, 28 februarie 2020)
 
133. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 151/2019 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului (nr. 43, 10 martie 2020)
 
134. Hotărâre pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea Parlamentului nr. 47/2019 privind componența nominală a delegației Parlamentului Republicii Moldova de legislatura a X-a la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (nr. 44, 10 martie 2020)
 
135. Hotărâre pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea Parlamentului nr. 80/2019 privind alegerea membrilor supleanți în comisiile permanente ale Parlamentului (nr. 46, 10 martie 2020)
 
136. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 1479-VIII, 4 martie 2020)
 
137. Decret privind conferirea unor grade speciale (nr. 1511-VIII, 16 martie 2020)
 
138. Decret privind numirea domnului Corneliu POPOVICI în funcţia de consilier al Preşedintelui Republicii Moldova în domeniul educației, culturii și cercetării (nr. 1512-VIII, 17 martie 2020)
 
139. Decret privind numirea domnului Aureliu CIOCOI în funcţia de consilier al Preşedintelui Republicii Moldova în domeniul politicii externe (nr. 1513-VIII, 17 martie 2020)
 
140. Decret privind numirea domnului Victor GAICIUC în funcţia de consilier al Preşedintelui Republicii Moldova în domeniul apărării şi securităţii naţionale, secretar al Consiliului Suprem de Securitate (nr. 1514-VIII, 17 martie 2020)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
241. Dispoziție cu privire la conferirea gradului de calificare (nr. 73-d, 17 martie 2020)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova
 
299. Ordin privind modificarea Clasificaţiei bugetare (nr. 39, 5 martie 2020)
 
300. Ordin cu privire la aprobarea formularului tipizat al Dării de seamă privind impozitul pe venitul agenților economici subiecți ai sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (nr. 40, 9 martie 2020)
 
301. Ordin privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015 (nr. 41, 11 martie 2020)
 
Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova
 
302. Ordin cu privire la intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale (nr. 45-t-02, 28 februarie 2020)
 
303. Ordin cu privire la alinierea la măsuri restrictive internaţionale ale Uniunii Europene (nr. 55-s-02, 6 martie 2020)
 
Acte ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova
 
304. Ordin privind aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la funcționarea consiliului de administrație al instituției de învățământ general (nr. 269, 9 martie 2020)
 
Acte ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova
 
305. Ordin privind modificarea Anexei nr. 2 la Ordinul directorului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova nr.14 din 28 martie 2019 (nr. 14, 11 martie 2020)
 
Acte ale Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru
 
306. Ordin cu privire la modificarea unor acte normative ale Agenției Relații Funciare și Cadastru (nr.09, 17 februarie 2020)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
307. Hotărâre privind prețul la energia electrică produsă și tariful pentru energia termică livrată consumatorilor de către S.A. „ Termoelectrica” (nr.60/2020, 10 martie 2020)
 
Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile
 
308. Ordin cu privire la aprobarea ediției 02 a Cerințelor tehnice referitoare la operațiunile aeriene (CT-OPS subpartea RAMP) (nr. 05/GEN, 24 februarie 2020)
 
309. Ordin cu privire la aprobarea ediției 01 a mijloacelor acceptabile de punere în conformitate și materialelor de îndrumare la Cerințele tehnice referitoare la operațiunile aeriene (CT-OPS subpartea RAMP) (nr. 06/GEN, 24 februarie 2020)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
310. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unei societăți pe acțiuni (nr. 11/4, 17 martie 2020)
 
311. Hotărâre cu privire la radierea valorilor mobiliare din Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 11/5, 17 martie 2020)
 
312. Hotărâre privind modificarea unei hotărâri (nr. 11/12, 17 martie 2020)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
313. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „Albasat TV”, urmare a petiției SA „Apă Canal Nisporeni” (nr. 5/24, 25 februarie 2020)
 
314. Decizie cu privire la examinarea unor cereri de reperfectare a condițiilor la autorizațiile de retransmisiune (nr. 5/26, 25 februarie 2020)
 
315. Decizie cu privire la examinarea și aprobarea Structurii serviciilor media audiovizuale ale unor furnizori de servicii media (nr. 6/33, 4 martie 2020)
 
Acte ale Consiliului Concurenţei
 
316. Decizie (nr.ASO-09, 10 martie 2020)
 
Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei
 
317. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind cerințele de acoperire a necesarului de lichiditate pentru bănci (nr.44, 26 februarie 2020)
 
318. Hotărâre privind modificarea Instrucțiunii cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere, aprobate prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 117/2018 (nr.45, 26 februarie 2020)
 
319. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind externalizarea activităților și operațiunilor băncii și modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (nr.46, 26 februarie 2020)
 
320. Hotărâre cu privire la unele măsuri privind clasificarea creditelor acordate persoanelor fizice (nr. 69, 17 martie 2020)
 

PARTEA IV

 
Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Perfectați abonamentul pentru acces complet la document
Nr. 87-93 20 martie 2020

Selectați data