search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 181-183 din 19 aprilie 2024

Monitorul Oficial Nr. 13-20

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
10. Lege privind activitatea sanitară veterinară (nr. 221-XVI, 19 octombrie 2007)
 
Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova
 
1. Hotărâre cu privire la aprobarea Raportului misiunii de follow-up asupra implementării cerințelor și recomandărilor aprobate prin Hotărârea Curții de Conturi nr.55 din 8 noiembrie 2017, aferente auditului performanței Proiectului „Agricultura competitivă în Moldova” (nr. 63, 14 decembrie 2020)
 
2. Hotărâre cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare ale unității administrativ-teritoriale comuna Băcioi încheiate la 31 decembrie 2019 (nr. 64, 14 decembrie 2020)
 
3. Hotărâre cu privire la Raportul auditului conformității asupra procesului bugetar și gestionării patrimoniului public la unitatea administrativ-teritorială comuna Băcioi în anul 2019 (nr. 65, 14 decembrie 2020)
 
4. Hotărâre cu privire la Raportul auditului asupra situațiilor financiare ale Universității Agrare de Stat din Moldova încheiate la 31 decembrie 2019 (nr. 66, 16 decembrie 2020)
 
5. Hotărâre cu privire la Raportul auditului conformității calculării și încasării taxelor pentru resursele naturale (nr. 67, 16 decembrie 2020)
 
6. Hotărâre cu privire la Raportul auditului privind conformitatea gestionării resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” în anii 2018-2019 (nr. 68, 17 decembrie 2020)
 
7. Hotărâre cu privire la Raportul auditului conformității procesului de vânzare-cumpărare a terenurilor din domeniul privat al statului aferente bunurilor imobile proprietate privată pe anii 2013-2019 (nr. 69, 18 decembrie 2020)
 
8. Hotărâre cu privire la Raportul auditului performanței „Măsurile prevăzute în Programul de conservare și sporire a fertilității solurilor pentru anii 2017-2020 au atins rezultatele scontate?” (nr. 70, 21 decembrie 2020)
 
9. Hotărâre cu privire la Raportul auditului conformității gestionării resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către Întreprinderea de Stat „Servicii Pază” a Ministerului Afacerilor Interne în anul 2019 (nr. 71, 21 decembrie 2020)
 
10. Hotărâre cu privire la Raportul auditului conformității gestionării patrimoniului public și a resurselor financiare publice de către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală în perioada anilor 2017-2019 (nr. 72, 22 decembrie 2020)
 
11. Hotărâre privind Raportul auditului conformității asupra privatizării încăperilor nelocuibile (nr. 78, 24 decembrie 2020)
 
12. Hotărâre cu privire la aprobarea Raportului auditului conformității asupra alimentației copiilor în instituțiile de învățământ preșcolar și școlar (nr. 79, 24 decembrie 2020)
 
13. Hotărâre privind Raportul auditului conformității organizării, realizării și supravegherii parteneriatelor publicprivate în domeniul sănătății (nr. 80, 24 decembrie 2020)
 
14. Hotărâre pentru aprobarea Raportului misiunii de follow-up privind evaluarea nivelului de executare a cerințelor și de implementare a recomandărilor înaintate prin Hotărârea Curții de Conturi nr.62 din 2 august 2018 „Cu privire la Raportul auditului performanței privind evidența resurselor și sistemelor informaționale de stat” (nr. 81, 24 decembrie 2020)
 
15. Hotărâre pentru aprobarea Raportului auditului performanței „În ce mod activitățile realizate pentru crearea/elaborarea, implementarea și gestionarea sistemelor informaționale în sectorul public contribuie la utilizarea eficientă a resurselor alocate în acest scop?” (nr. 82, 28 decembrie 2020)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
22. Hotărâre cu privire la aprobarea Programului de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025 și a Planului de acțiuni pentru anii 2021-2023 privind implementarea acestuia (nr. 864, 9 decembrie 2020)
 
23. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor, nomenclatoarelor lucrărilor și serviciilor contra plată și mărimea tarifelor la acestea, precum și a Regulamentului privind modul de constituire a veniturilor colectate de către instituţiile publice în care Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale exercită funcția de fondator (nr. 930, 22 decembrie 2020)
 
24. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat format de Sistemul Informațional Automatizat „Registrul de stat al frecvențelor și stațiilor de radiocomunicații” (nr. 950, 22 decembrie 2020)
 
25. Hotărâre cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (nr. 952, 22 decembrie 2020)
 
26. Hotărâre cu privire la acordarea Bursei de excelență a Guvernului și a Bursei pe domenii științifice pentru studenții-doctoranzi pe anul 2021 (nr. 1, 20 ianuarie 2021)
 
27. Hotărâre cu privire la instituirea Comisiei de cercetare prealabilă pentru declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție a liniei electrice aeriene (LEA) 400 kV de transport al energiei electrice Vulcănești–Chișinău și a stației Back-to-Back Vulcănești (nr. 2, 20 ianuarie 2021)
 
28. Hotărâre cu privire la schimbarea categoriei de destinație a unor terenuri (nr. 3, 20 ianuarie 2021)
 
29. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Andrei CHISTOL (nr. 173-d, 22 decembrie 2020)
 
30. Dispoziţie cu privire la modificarea Dispoziției Guvernului nr.193-d din 22 decembrie 2020 (nr. 8-d, 20 ianuarie 2021)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova
 
37. Ordin cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile de navigație aeriană de terminal pentru anul 2021 (nr. 264, 31 decembrie 2020)
 
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova
 
38. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea de audit intern prin asociere în sectorul public (nr. 159, 17 decembrie 2020)
 
39. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea de audit intern pe bază de contract în sectorul public (nr. 160, 17 decembrie 2020)
 
40. Ordin privind aprobarea Normelor de audit intern în sectorul public (nr. 161, 17 decembrie 2020)
 
41. Ordin privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015 (nr. 177, 31 decembrie 2020)
 
42. Ordin privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015 (nr. 178, 31 decembrie 2020)
 
43. Ordin privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015 (nr. 180, 31 decembrie 2020)
 
Acte ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova
 
44. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de determinare a asociației producătorilor de produse vitivinicole în conformitate cu prevederile art. 322 alin. (3) din Legea viei și vinului nr. 57/2006 (nr. 1, 19 ianuarie 2021)
 
Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova şi ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină
 
45. Ordin privind aprobarea Criteriilor de contractare a prestatorilor de servicii medicale în cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2021 (nr. 1311/377-A, 30 decembrie 2020)
 
Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova
 
46. Ordin cu privire la modificarea anexelor nr.10 şi nr.12 la Ordinul nr.346-O/2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 08-O, 13 ianuarie 2021)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
47. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice (nr. 537/2020, 24 decembrie 2020)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
48. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei Societății de investiții „VALINVEST” SA (nr. 3/8, 19 ianuarie 2021)
 
49. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul emitenților de valori mobiliare (nr. 3/10, 19 ianuarie 2021)
 
50. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unei societăți pe acțiuni (nr. 3/11, 19 ianuarie 2021)
 
51. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unei societăți pe acțiuni (nr. 3/12, 19 ianuarie 2021)
 
52. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unei societăți pe acțiuni (nr. 3/13, 19 ianuarie 2021)
 
53. Hotărâre cu privire la radierea valorilor mobiliare din Registrul emitenților de valori mobiliare (nr. 3/14, 19 ianuarie 2021)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
54. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „Accent TV”, urmare a sesizărilor IP „Centrul pentru Jurnalism Independent” (nr. 32/195, 2 noiembrie 2020)
 
55. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „Media TV”, urmare a sesizării dlui Sergiu Andronachi, primarul or. Cimișlia (nr. 33/200, 10 noiembrie 2020)
 
56. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „BTV”, urmare a sesizării parvenită din partea dnei Diana Grosu (nr. 33/201, 10 noiembrie 2020)
 
57. Decizie cu privire la nerespectarea prevederilor privind comunicarea motivelor și obiectului sancțiunii de către furnizorii de servicii media „HONESTAS” SRL și „TELEPROIECT” SRL (nr. 33/203, 10 noiembrie 2020)
 
58. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării posturilor de televiziune „Primul în Moldova” și „NTV Moldova”, urmare a sesizărilor Comunității pentru advocacy și politici publice „WatchDog.MD” (nr. 33/204, 10 noiembrie 2020)
 
59. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „Primul în Moldova”, urmare a sesizării Comunității pentru advocacy și politici publice „WatchDog.MD” (nr. 34/212, 13 noiembrie 2020)
 
60. Decizie cu privire la examinarea unei cereri prealabile depuse de „General Media Group Corp.” SRL (nr. 35/225, 23 noiembrie 2020)
 
61. Decizie cu privire la mediatizarea unor campanii sociale (nr. 35/226, 23 noiembrie 2020)
 
62. Decizie cu privire la examinarea și avizarea proiectului definitivat de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege pentru completarea Legii nr. 154/2018 privind atragerea investițiilor străine în domeniul producției de film și alte opere audiovizuale (nr. 40/247, 23 decembrie 2020)
 
63. Regulament privind conținuturile audiovizuale.
 
Acte ale Consiliului Concurenţei
 
64. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind evaluarea ajutorului de stat pentru dezvoltare regională (nr. 02, 15 octombrie 2020)
 
Acte ale Serviciului Fiscal de Stat
 
65. Ordin cu privire la modificarea și completarea Ordinului SFS nr. 665 din 12.12.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind funcționarea posturilor fiscale (nr. 664, 30 decembrie 2020)
 
66. Ordin privind modificarea și completarea Ordinului IFPS nr.611 din 24 iulie 2015 (nr. 673, 31 decembrie 2020)
 

PARTEA IV

 
Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Nr. 13-20 Vineri, 22 ianuarie 2021 XXVIII

Selectați data