search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 181-183 din 19 aprilie 2024

Monitorul Oficial Nr. 343-344

PARTEA I

Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

31. Hotărâre cu privire la Raportul misiunii de follow-up privind evaluarea nivelului de implementare a recomandărilor înaintate prin Hotărârea Curții de Conturi nr.84 din 30 noiembrie 2018 „Cu privire la Raportul auditului performanței cu tema: „În ce mod resursele investite în dezvoltarea și implementarea Sistemului Informațional de Management în Educație (SIME) asigură realizarea scopului stabilit și cum poate fi acesta îmbunătățit pentru atingerea impactului scontat?”” (nr. 45, 21 august 2023). 

PARTEA II

Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova

768. Hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege privind activitatea sanitară veterinară (nr. 605, 21 august 2023). 

769. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind produsele alimentare și hrana pentru animale modificate genetic (nr. 606, 21 august 2023). 

770. Hotărâre pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 17/2023 cu privire la asociațiile de dezvoltare intercomunitară (nr. 609, 21 august 2023). 

771. Hotărâre cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional „Migrație” (nr. 618 , 21 august 2023).

772. Hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare (nr. 621, 23 august 2023). 

773. Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 808/2015 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind siguranța jucăriilor (nr. 622, 30 august 2023). 

774. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1187/2010 cu privire la implementarea Ghișeului unic de documentare a străinilor (nr. 627, 30 august 2023). 

775. Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 476/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de transportare a produselor petroliere importate (nr. 630, 30 august 2023). 

776. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind recunoașterea societăților de ameliorare, a exploatațiilor de ameliorare și a fermelor zootehnice de prăsilă (nr. 632, 30 august 2023).

777. Hotărâre cu privire la numirea doamnei Ana TABAN în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica India (nr. 646, 6 septembrie 2023).

778. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția globală privind recunoașterea calificărilor din învățământul superior, adoptată la Paris la 25 noiembrie 2019 (nr. 649, 6 septembrie 2023). 

779. Hotărâre cu privire la schimbul de terenuri în scopul construcției stației de epurare a apelor uzate (nr. 657, 6 septembrie 2023). 

780. Hotărâre privind redistribuirea și repartizarea unor alocații aprobate în Legea bugetului de stat pentru anul 2023 nr. 359/2022 (nr. 658, 6 septembrie 2023).

781. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de admitere la programele de postdoctorat cu finanțare bugetară pentru anul 2024 (nr. 660, 6 septembrie 2023). 

782. Hotărâre cu privire la alocarea mijloacelor financiare în vederea majorării capitalului social al Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” (nr. 661, 6 septembrie 2023). 

783. Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 314/2017 privind constituirea Agenţiei Servicii Publice (nr. 662, 6 septembrie 2023). 

784. Hotărâre pentru denunțarea Acordului privind ordinea de folosire a spectrului frecvenţelor radio şi asigurarea compatibilităţii electromagnetice a celor mai importante mijloace radioelectronice în interesele securităţii Comunităţii Statelor Independente, încheiat la Tașkent la 15 mai 1992 și a Deciziei Consiliului șefilor guvernelor statelor membre ale Comunității Statelor Independente privind asigurarea compatibilităţii electromagnetice a celor mai importante mijloace radioelectronice ale statelor membre ale Comunității Statelor Independente, încheiată la Moscova la 9 decembrie 1994 (nr. 666, 6 septembrie 2023).

785. Hotărâre pentru denunțarea Acordului privind modul de creare și funcționare a filialelor instituțiilor de învățământ superior în statele-membre ale Comunității Statelor Independente, semnat la Moscova la 28 septembrie 2001 (nr. 667, 6 septembrie 2023). 

786. Dispoziţie cu privire la conferirea gradului de calificare (nr. 124-d, 4 septembrie 2023).

787. Dispoziţie cu privire la aprobarea Listei partenerilor de dezvoltare în domeniul reformei justiției şi combaterii corupției (nr. 125-d, 5 septembrie 2023).

788. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Igor TROFIMOV (nr. 126-d, 6 septembrie 2023).

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova

870. Ordin сu privire la aprobarea documentului normativ CP B.01.01:2023 „Sistematizarea teritoriului și a localităților. Ghid de proiectare urbană în concordanță cu principiile de protecție a mediului” (nr. 108, 2 аugust 2023). 

871. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP A.04.02:2023„Proiectarea clădirilor și construcțiilor. Proiectarea clădirilor ecologice.” (nr. 109, 2 аugust 2023). 

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

872. Hotărâre privind tarifele reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de Î.C.S. ,,Premier Energy Distribution” S.A. (nr. 520, 5 septembrie 2023). 

873. Hotărâre privind ajustarea tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale prestat de către S.R.L. „Rotalin Gaz Trading” (nr. 522, 5 septembrie 2023). 

874. Hotărâre privind aprobarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale de către S.R.L. „Rotalin Gaz Trading” în contextul obligației de serviciu public (nr. 523, 5 septembrie 2023).

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

875. Ordin cu privire la modificarea Anexei nr. 17 la Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu, aprobate prin Ordinul directorului general al Serviciului Vamal nr.346-O/2009 (nr. 269-O, 27 iulie 2023). 

Nr. 343-344 Joi, 07 septembrie 2023 XXX

Selectați data