search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 213-215 din 17 mai 2024

Monitorul Oficial Nr. 347-350

PARTEA I

Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova,

decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

610. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Codului cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova nr. 259/2004 (nr. 1109-IX, 11 septembrie 2023).

611. Lege pentru modificarea Codului cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova nr. 259/2004 (nr. 266, 7 septembrie 2023).

612. Hotărâre privind numirea unui membru al Consiliului Superior al Magistraturii (nr. 262, 7 septembrie 2023).

613. Hotărâre privind numirea unui membru al Consiliului Superior al Magistraturii (nr. 263, 7 septembrie 2023).

614. Hotărâre privind încetarea calității de membru și de vicepreședinte al Consiliului de administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (nr. 264, 7 septembrie 2023).

615. Decret privind conferirea de distincții de stat unor angajați ai Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova (nr. 1107-IX, 7 septembrie 2023). 

616. Decret privind numirea doamnei Ana TABAN în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica India (nr. 1108-IX, 7 septembrie 2023).

617. Decret cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind participarea Republicii Moldova la Programul Europa Digitală pentru perioada 2021-2027 (nr. 1110-IX, 11 septembrie 2023). 

618. Decret privind aprobarea componenței Colegiului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova (nr. 1111-IX, 12 septembrie 2023).

619. Decret privind constituirea Consiliului Suprem de Securitate (nr. 1112-IX, 12 septembrie 2023). 

 

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

124. Hotărâre privind controlul de constituționalitate al articolelor 12 alin. (15), 29 alin. (2), 30 alin. (4) și al Anexei nr. 4 Tabelul 1 din Legea nr. 270 din 23 noiembrie 2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, precum și al articolului XXVII punctele 2), 3) și 4) din Legea nr. 271 din 23 noiembrie 2018 pentru modificarea unor acte legislative (salarizarea procurorilor) (sesizarea nr. 18a/2022) (nr. 12, 8 august 2023).

125. Hotărâre privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Legea cu privire la secretul de stat nr. 245 din 27 noiembrie 2008 și a unor prevederi din Regulamentul cu privire la asigurarea regimului secret în cadrul autorităților publice şi al altor persoane juridice, adoptat prin Hotărârea Guvernului nr. 1176 din 22 decembrie 2010 (garanțiile refuzului de acordare a dreptului de acces la secretul de stat) (sesizarea nr. 109g/2022) (nr. 14, 8 august 2023). 

 

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

32. Hotărâre cu privire la Raportul auditului conformității asupra modului de formare, administrare și întrebuințare a resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către Procuratura Generală în perioada anilor 2018-2022 (nr. 44, 21 august 2023). 

 

PARTEA II

Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova

789. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentelor cu privire la organizarea și funcționarea serviciilor alternative de îngrijire a copiilor (nr. 572, 2 august 2023).

790. Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 558/2011 privind măsurile de urgență din domeniul fitosanitar pentru a preveni introducerea și răspândirea în Republica Moldova a unor organisme dăunătoare plantelor, produselor vegetale și altor bunuri conexe supuse regimului de carantină fitosanitară (nr. 590, 14 august 2023). 

791. Hotărâre cu privire la aprobarea Cerințelor de calitate pentru pește și produsele din pește (nr. 610, 21 august 2023). 

792. Hotărâre cu privire la organizarea și funcționarea Instituției Publice Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe (nr. 633, 30 august 2023).

793. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii apelor nr. 272/2011 (nr. 647, 6 septembrie 2023).

794. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale (nr. 648, 6 septembrie 2023). 

795. Hotărâre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat (nr. 668, 13 septembrie 2023). 

796. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Addendumului nr. 2, semnat la 14 august 2023, la Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană privind dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova, semnat la Chișinău la 21 iulie 2017 (nr. 669, 13 septembrie 2023). 

797. Hotărâre cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului de împrumut dintre Guvernul Republicii Moldova şi Bank Gospodarstwa Krajowego (Polonia) pentru susținerea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii prin intermediul Instituției Publice Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (nr. 672, 13 septembrie 2023). 

798. Hotărâre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Islandei privind serviciile aeriene și împuternicirea delegației oficiale pentru negocierea acestuia (nr. 673, 13 septembrie 2023). 

799. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 143/2019 cu privire la organizarea şi funcționarea Agenției Naționale a Arhivelor (nr. 677, 13 septembrie 2023).

800. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de admitere la studiile superioare de doctorat, ciclul III, cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2023-2024 și la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1009/2006 cu privire la cuantumurile burselor, soldele lunare, altor forme de ajutoare sociale pentru studenții din instituțiile de învățământ superior, elevii din instituțiile de învățământ profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, profesional tehnic secundar şi persoanele care studiază în învățământul postuniversitar (nr. 678, 13 septembrie 2023).

801. Hotărâre Pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 475/2014 cu privire la unele măsuri de realizare a Legii nr. 269-XVI din 12 decembrie 2008 privind aplicarea testării la detectorul comportamentului simulat (poligraf) (nr. 681, 13 septembrie 2023). 

802. Hotărâre pentru modificarea punctului 2 din Regulamentul privind stabilirea cuantumului de motorină din ajutorul umanitar extern, destinat suportului agricultorilor afectați de seceta din anul 2022, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 603/2023 (nr. 682, 13 septembrie 2023).

803. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 690/2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (nr. 683, 13 septembrie 2023). 

804. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 216/2022 cu privire la comisiile interguvernamentale de colaborare economică, comercială, științifică și tehnică (nr. 684, 13 septembrie 2023).

805. Hotărâre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 263/2005 cu privire la drepturile și responsabilitățile pacientului (nr. 686, 13 septembrie 2023). 

806. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (desfășurarea activității farmaceutice în localitățile rurale) (nr. 687, 13 septembrie 2023).

 

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale

a Moldovei

Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare

al Republicii Moldova

877. Ordin cu privire la lansarea apelului I de depunere a cererilor pentru forma de subvenționare plăți investiţii pe etape (nr. 111, 11 septembrie 2023). 

 

Acte ale Agenției Relații Funciare și Cadastru a Republicii Moldova

878. Ordin cu privire la modificarea Instrucţiunii cu privire la înregistrarea bunurilor imobile şi a drepturilor asupra lor, aprobată prin Ordinul Directorului general al Agenției Relații Funciare și Cadastru nr. 112/2005 (nr. 54, 11 iulie 2023) 

 

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii

Electronice şi Tehnologia Informaţiei

879. Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 25/2016 cu privire la aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciile din sfera serviciului poștal universal (nr. 62, 8 septembrie 2023).

880. Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 58/2010 pentru aprobarea Procedurii de administrare şi gestionare a resurselor de numerotare (nr. 63, 8 septembrie 2023). 

881. Hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 38/2008 cu privire la aprobarea Condiţiilor generale de licenţă pentru utilizarea resurselor de numerotare în scopul furnizării reţelelor publice de comunicaţii electronice şi serviciilor de comunicaţii electronice accesibile publicului (nr. 64, 8 septembrie 2023). 

882. Hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 59/2010 cu privire la stabilirea tarifelor pentru resursele de numerotare (nr. 65, 8 septembrie 2023). 

 

Acte ale Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova

883. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la accesibilitatea procesului electoral pentru persoanele cu dizabilități (nr. 1187, 22 august 2023).

884. Hotărâre pentru aprobarea Instrucțiunii privind procedura de renumărare a buletinelor de vot (nr. 1188, 22 august 2023).

 

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

885. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr.427 din 21.08.2018 cu privire la stabilirea modului, structurii şi termenelor de prezentare a informației de către subiecții nominalizați în art.92 şi art.22611 din Codul fiscal (nr. 302, 11 august 2023). 

Nr. 347-350 Joi, 14 septembrie 2023 XXX

Selectați data