search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 308-310 din 18 iulie 2024

Monitorul Oficial Nr. 58-60

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
78. Hotărâre privind demisia unui vicepreşedinte al Parlamentului (nr. 7, 1 februarie 2024)
 
79. Hotărâre privind alegerea unui vicepreședinte al Parlamentului (nr. 8, 1 februarie 2024)
 
80. Hotărâre privind constituirea Comisiei speciale de organizare și desfășurare a concursului public pentru selectarea candidaților la funcția de membru al Consiliului pentru egalitate (nr. 13, 1 februarie 2024)
 
81. Hotărâre cu privire la aprobarea numărului de personal al Procuraturii (nr. 14, 1 februarie 2024)
 
82. Hotărâre pentru modificarea articolului 3 din Hotărârea Parlamentului nr. 84/2021 privind componența numerică și nominală a Biroului permanent al Parlamentului (nr. 17, 1 februarie 2024)
 
83. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 86/2021 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului (nr. 18, 1 februarie 2024)
 
84. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 107/2021 privind alegerea membrilor supleanți în comisiile permanente ale Parlamentului (nr. 19, 1 februarie 2024)
 
85. Decret privind numirea doamnei Cristina GHERASIMOV în funcția de viceprim-ministru pentru integrare europeană (nr. 1326-IX, 5 februarie 2024)
 
86. Decret pentru modificarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 1322-IX din 29 ianuarie 2024 (nr. 1327-IX, 6 februarie 2024)
 
87. Decret pentru modificarea articolului 1 din Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1112-IX din 12 septembrie 2023 (nr. 1328-IX, 6 februarie 2024)
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
20. Hotărâre privind excepția de neconstituționalitate a articolului 44 alin. (5) din Legea nr. 288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (încetarea raporturilor de serviciu cu funcționarul public cu statut special în cazul alegerii sale într-o funcție electivă) (sesizarea nr. 179g/2023) (nr. 4, 30 ianuarie 2024)
 
21. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 241g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 2 alin. (3) din Codul muncii (lipsa unor criterii pe baza cărora instanța de judecată ar delimita contractul civil de contractul individual de muncă) (nr. 182, 14 decembrie 2023)
 
22. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 116g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a articolului II alin. (2) din Legea nr. 158 din 4 noiembrie 2021 pentru modificarea Codului serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174/2018 (încetarea de drept a mandatului membrilor Consiliului de supraveghere și dezvoltare al Companiei „Teleradio-Moldova”) (nr. 183, 21 decembrie 2023)
 
23. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 145g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 6 alin. (2) din Legea nr. 289 din 22 iulie 2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale (condiția stagiului de cotizare ce trebuie realizat pentru a beneficia de prestații de asigurări sociale) (nr. 184, 21 decembrie 2023)
 
24. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 132g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 449 lit. a) și 450 lit. a) din Codul de procedură civilă (motivele declarării revizuirii) (nr. 185, 21 decembrie 2023)
 
25. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 153g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 16 alin. (3) din Legea cu privire la arbitrajul comercial internațional nr. 24 din 22 februarie 2008 (lipsa unei căi de atac împotriva deciziei instanței de judecată pronunțată în privința competenței tribunalului arbitral de a examina o cauză arbitrală) (nr. 186, 21 decembrie 2023)
 
26. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 165g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 26 alin. (1) lit. a) din Legea contenciosului administrativ nr. 793 din 10 februarie 2000 (temeiurile anulării actului administrativ contestat) (nr. 187, 21 decembrie 2023)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
99. Hotărâre cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (valorificarea bunurilor imobile din gestiunea unor instituții în raport cu care Ministerul Culturii exercită funcția de fondator) (nr. 17, 10 ianuarie 2024)
 
100. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului resursei informaționale formate de Subsistemul informațional „Autotest” (nr. 20, 10 ianuarie 2024)
 
101. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului informațional „Statistici demografice și sociale” (nr. 38, 17 ianuarie 2024)
 
102. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Achiziții Publice (nr. 67, 31 ianuarie 2024)
 
103. Hotărâre сu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (adaptarea cadrului normativ pentru a permite digitalizarea serviciilor G2B) (nr. 88, 7 februarie 2024)
 
104. Hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind realizarea proiectelor necesare interconectării rețelelor de gaze naturale și energie electrică din Republica Moldova și România, semnat la Chișinău la 11 decembrie 2023 (nr. 89, 7 februarie 2024)
 
105. Hotărâre privind acordarea de împuterniciri delegației oficiale pentru negocierea proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Bulgaria privind constituirea în Republica Moldova, or. Taraclia, a sucursalei Universității „Angel Kanchev” din orașul Ruse, Republica Bulgaria (nr. 92, 7 februarie 2024)
 
106. Hotărâre cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului, încheiat prin schimb de scrisori, dintre Guvernul Republicii Moldova și Entitatea Națiunilor Unite pentru egalitatea de gen și emanciparea femeilor (UN Women) privind aplicarea mutatis mutandis a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), încheiat la 2 octombrie 1992 și amendat la 2 iulie 1997, în privința Entității Națiunilor Unite pentru egalitatea de gen și emanciparea femeilor (UN Women) în Republica Moldova (nr. 95, 7 februarie 2024)
 
107. Hotărâre privind acordarea de împuterniciri delegației oficiale pentru negocierea proiectului Convenției dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Federale Germane pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe proprietate (nr. 96, 7 februarie 2024)
 
108. Hotărâre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (în administrarea Ministerului Afacerilor Interne) (nr. 97, 7 februarie 2024)
 
109. Hotărâre privind aprobarea Planului controalelor asupra activității rezidenților zonelor economice libere pentru anul 2024 (nr. 98, 7 februarie 2024)
 
110. Hotărâre cu privire la aprobarea Graficului controalelor de stat asupra activității rezidenților parcurilor industriale pentru anul 2024 (nr. 99, 7 februarie 2024)
 
111. Hotărâre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 133/2008 cu privire la ajutorul social (nr. 100, 7 februarie 2024)
 
112. Hotărâre privind repartizarea unor alocații aprobate în Legea bugetului de stat pentru anul 2024 nr. 418/2023 (nr. 101, 7 februarie 2024)
 
113. Dispoziţie cu privire la conferirea gradului de calificare (nr. 12-d, 6 februarie 2024)
 
114. Dispoziţie cu privire la conferirea gradului de calificare (nr. 13-d, 6 februarie 2024)
 
115. Dispoziţie cu privire la conferirea gradului de calificare (nr. 14-d, 6 februarie 2024)
 
116. Dispoziţie cu privire la conferirea gradului de calificare (nr. 15-d, 6 februarie 2024)
 
117. Dispoziţie cu privire la conferirea gradului de calificare (nr. 16-d, 6 februarie 2024)
 
118. Dispoziţie cu privire la conferirea gradului de calificare (nr. 17-d, 6 februarie 2024)
 
119. Dispoziţie cu privire la conferirea gradului de calificare (nr. 18-d, 6 februarie 2024)
 
120. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcție a doamnei Stela LEUCĂ (nr. 19-d, 7 februarie 2024)
 
121. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a domnului Serghei MIHOV (nr. 20-d, 7 februarie 2024)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării al Republicii Moldova
 
116. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66/2010 (nr. 12, 2 februarie 2024)
 
Acte ale Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova
 
117. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director al Instituției Publice Institutul Național pentru Educație și Leadership (nr. 1764, 26 decembrie 2023)
 
118. Ordin privind modificarea Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de conducere în instituțiile de învățământ profesional tehnic, aprobat prin Ordinul ministrului educației nr. 673/2015 (nr. 95, 31 ianuarie 2024)
 
Acte ale Ministerului Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova și ale Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova
 
119. Ordin cu privire la abrogarea unor ordine ale Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei și Ministerului Educației (nr. 28, 23 ianuarie 2024 și nr. 77, 26 ianuarie 2024)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
120. Hotărâre cu privire la impunerea obligației de serviciu public (nr. 45, 2 februarie 2024)
 
Acte ale Autorității Aeronautice Civile a Republicii Moldova
 
121. Ordin cu privire la aprobarea Procedurilor și Instrucțiunilor Aeronautice Civile FRAZEOLOGII, Ediția 02 (PIAC-FRAZEOLOGII) (nr. 05/GEN, 31 ianuarie 2024)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
122. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni „PLAI GURĂ DE RAI” din societate pe acțiuni în societate cu răspundere limitată (nr. 5/8, 30 ianuarie 2024)
 
123. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării Societății Comerciale „PLAI-M” S.A. din societate pe acțiuni în Societatea cu răspundere limitată „PLAI-M” (nr. 5/9, 30 ianuarie 2024)
 
124. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare a valorilor mobiliare plasate la înființarea Societății pe acțiuni „APĂ-CANAL CĂLĂRAȘI” (nr. 5/10, 30 ianuarie 2024)
 
125. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare, aferentă Societății pe acțiuni „CARTUȘ” (nr. 5/11, 30 ianuarie 2024)
 
126. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare, aferentă Societății pe acțiuni „ÎCI-NORD” (nr. 5/12, 30 ianuarie 2024)
 
127. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare, aferentă Societății pe acțiuni „SUCEAVA” (nr. 5/13, 30 ianuarie 2024)
 
Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova
 
127a. Ordin cu privire la modificarea anexelor nr. 15, nr.16 și nr. 17 la Ordinul directorului Serviciului Vamal nr. 563-O/2023 cu privire la aprobarea Normelor tehnice privind cerințele în materie de date pentru completarea declaraţiei vamale (nr. 28-O, 31 ianuarie 2024)
 
Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei
 
128. Hotărâre pentru aprobarea Instrucțiunii cu privire la raportarea organizațiilor de creditare nebancară (nr. 15, 19 ianuarie 2024)
 
129. Hotărâre pentru abrogarea Instrucțiunii cu privire la raportarea organizațiilor de microfinanțare, aprobate prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 52/6/2015 (nr. 16, 19 ianuarie 2024)
 
130. Hotărâre cu privire la modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (nr. 20, 24 ianuarie 2024)
 
131. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 179/2019 privind aprobarea Regulamentului cu privire la sistemul automatizat de plăți interbancare, modificarea și abrogarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (nr. 22, 24 ianuarie 2024)
 
132. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 180/2019 „Privind comisioanele aplicate pentru operațiunile de plată efectuate printr-un card de plată sau printr-un dispozitiv asemănător, comisioanele aplicate de către prestatorii de servicii de plată pentru operațiunile de plată ce presupun utilizarea sistemului automatizat de plăți interbancare, comisioanele percepute de Banca Națională a Moldovei pentru plățile procesate în sistemul automatizat de plăți interbancare, precum și valoarea maximă a documentului de plată acceptat de sistemul de compensare cu decontare pe bază netă din partea participanților” (nr. 23, 29 ianuarie 2024)
 
133. Hotărâre cu privire la nivelul ratelor dobânzilor Băncii Naționale a Moldovei și la norma rezervelor obligatorii (nr. 34, 6 februarie 2024)
Nr. 58-60 Joi, 08 februarie 2024 XXXI

Selectați data